Bygde-Norge liker ikke utdanning

Grov overforenkling, men har et poeng: Bygde-elever blir skoletapere fordi samfunnet ikke er innstilt på utdanning. Interessant – og morsomme kommentarer, særlig denne (fra "Kalle", som snart leverer inn sin doktorgradsavhandling):

Jeg oppfatter holdningene til utdanning på bygda som tildels svært negative (ja – det finnes unntak), en holdning som kanskje også reflekterer en frykt for det ukjente og bygdas fremtid. Jeg tror mange mener at bare ved å holde utdanningsnivået nede kan man sikre bosetningen i distriktene mv. – det finnes jo ikke arbeidsplasser til folk med høy utdanning i distriktene. Dermed blir utdanning en trussel mot bosetningen, og samtidig en måte å fortelle at "jeg har ikke tenkt å bli boende her". Unntaket er selvfølgelig dersom en utdanner seg til dyrlege, agronom, lege eller liknende…